Astrocytoma
Astrocytoma
Graphite, Adobe Photoshop
8.5x11
2010